Hello World в Leo

Використовуйте Leo CLI для створення нового проекту. У терміналі виконайте:

leo new hello-world
cd hello-world

Це створить каталог з наступною структурою:

hello-world/
├── Leo.toml # manifest
вашої програми
├── README.md #
Опис вашої програми
├── inputs/
│ ├── hello-world.in #
Вхідні дані програми
│ └── hello-world.state #
Інформація про стан запису
└── src/
└── main.leo #
Файл вашої програми

Давайте запустимо проект.

Zero Knowledge в один рядок

Команда leo run скомпілює програму, згенерує ключі для довіреної установки, отримає вхідні дані, згенерує доказ і перевірить його. У терміналі виконайте:

leo run

Вивід в консолі:

Compiling Starting…
Compiling Compiling main program… (“hello-world/src/main.leo”)
Compiling Complete
Done Finished in 10 milliseconds

Setup Starting…
Setup Saving proving key (“hello-world/outputs/hello-world.lpk”)
Setup Complete
Setup Saving verification key (“hello-world/outputs/hello-world.lvk”)
Setup Complete
Done Finished in 10 milliseconds

Proving Starting…
Proving Saving proof… (“hello-world/outputs/hello-world.proof”)
Done Finished in 10 milliseconds

Verifying Starting…
Verifying Proof is valid
Done Finished in 10 milliseconds

Вітаємо! Ви тільки що запустили свою першу програму Leo.

Давайте розглянемо синтаксис файлу програми, яку ми тільки що виконали.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store